1. แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (แบบมีค่าใช้จ่าย)
 2. ขอเบิกค่าเดินทาง
 3. ขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน/การปฏิบัติงาน)
 4. ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้คณะฯ
 5. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
 6. รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วน ก.
 7. รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วน ข.
 8. แบบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงปบระมาณ
 9. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “.....................................”
 10. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
 11. แบบฟอร์มโครงการ 2561
 12. แบบรายงานโครงการ 2561
 13. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
 14. ใบนำฝากส่งจดหมาย
 15. สรุปหลักเกณฑ์การลา
 16. เล่มคำบรรยายลักษณะงานคณะการแพทย์แผนไทยฯ
 17. แบบขอยกเลิกใบลา