1. แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (แบบมีค่าใช้จ่าย)
 2. ขอเบิกค่าเดินทาง
 3. ขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน/การปฏิบัติงาน)
 4. แบบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงปบระมาณ
 5. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “.....................................”
 6. แบบฟอร์มโครงการ 2561
 7. แบบรายงานโครงการ 2561
 8. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
 9. ใบนำฝากส่งจดหมาย
 10. สรุปหลักเกณฑ์การลา
 11. เล่มคำบรรยายลักษณะงานคณะการแพทย์แผนไทยฯ
 12. แบบขอยกเลิกใบลา
 13. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หมดเขต)
 14. แบบฟอร์มบันทึกแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม/ไปปฏิบัติงาน
 15. คำบรรยายลักษณะงานคณะการแพทย์แผนไทยฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑
 16. การขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทเงินรายได้ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (ครั้งที่ ๔)
 17. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 18. การให้ทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการรของบุคลากรในที่ประชุมทางวิชาการ ในประเทศหรือต่างประเทศ