1. ใบลาพักผ่อน
 2. ใบลาอื่นๆ
 3. แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (แบบมีค่าใช้จ่าย)
 4. ขอเบิกค่าเดินทาง
 5. ขอหนังสือรับรอง (เงินเดือน/การปฏิบัติงาน)
 6. ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้คณะฯ
 7. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
 8. รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วน ก.
 9. รูปแบบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วน ข.
 10. แบบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงปบระมาณ
 11. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “.....................................”
 12. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
 13. แบบฟอร์มโครงการ 2561
 14. แบบรายงานโครงการ 2561
 15. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก
 16. ใบนำฝากส่งจดหมาย
 17. สรุปหลักเกณฑ์การลา
 18. เล่มคำบรรยายลักษณะงานคณะการแพทย์แผนไทยฯ