ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผูู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
นางชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
ไม่พบข้อมูล