ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผูู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดี
นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชนก ปทุมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ไม่พบข้อมูล
นางชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่พบข้อมูล