นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
พลอยชนก ปทุมานนท์
รองคณบดี
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วรัมพา สุวรรณรัตน์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษา
พรรณภัทร อินทฤทธิ์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก