ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล