ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล