ประวัติและพัฒนาการ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยบูรพาและ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ในการจัดตั้งครั้งแรก  ใช้ชื่อหน่วยงานว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

โดยมหาวิทยาลัยบูรพา  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่           1 - 2 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 4  

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 4 นั้น 

ได้รับที่ดินและงบประมาณจากจังหวัดปราจีนบุรี

ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างอาคาร  2  หลัง     

เป็นอาคารเรียน  3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง   อาคารหอพัก  3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง  ในพื้นที่ 15 ไร่ 

ใช้ชื่อหน่วยงานว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  และจังหวัดปราจีนบุรี

ได้มอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำกับดูแล  เพื่อจัดการเรียนการสอนและ

อบรมด้านการแพทย์แผนไทย  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน

ไม่ใช่ของโรงพยาบาล  จึงได้มอบให้สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข

กำกับดูแล ส่วนของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3

ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  กำกับดูแลมีดังนี้

1.      จัดอาจารย์  บุคลากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน

2.    ดูแลด้านอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค

3.     จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  แม่บ้าน  แม่ครัวประจำวิทยาลัย

4.     ให้ที่พักและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4

5.     สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของวิทยาลัย

                                                      6.      กำกับ ดูแล  ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ