ประวัติและพัฒนาการ

 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ   มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย   ภูเบศร  เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอน หลักสูตร   การ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการ   แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในการจัดตั้งครั้งแรก  ใช้ชื่อ   หน่วยงานว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยมหาวิทยาลัยบูรพา  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่  1 - 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 4  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 4 นั้น ได้รับที่ดินและงบประมาณจากจังหวัดปราจีนบุรี  ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างอาคาร  2  หลัง  เป็นอาคารเรียน  3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง   อาคารหอพัก  3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง  ในพื้นที่ 15 ไร่ ใช้ชื่อหน่วยงานว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร” และจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำกับดูแล  เพื่อจัดการเรียนการสอนและอบรมด้านการแพทย์แผนไทย  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่ของโรงพยาบาล  จึงได้มอบให้สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแล ส่วนของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ 3 ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  กำกับดูแลมีดังนี้

1.     จัดอาจารย์  บุคลากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
2.    ดูแลด้านอาคารสถานที่  สาธารณูปโภค
3.     จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  แม่บ้าน  แม่ครัวประจำวิทยาลัย
4.     ให้ที่พักและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4
5.     สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของวิทยาลัย
6.     กำกับ ดูแล  ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
จำนวนนิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูล ณ พ.ศ. 2565

ชั้นปีหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรแพทย์แผนไทย
15839
27454
35030
44231
รวม224154
อ้างอิงข้อมูลจาก : ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา