ชื่อ นางชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวพรรณภัทร อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวชุลีกร ขวัญชัยนนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.สุวิภา อินต๊ะเขียว
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลอยชนก ปทุมานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ เภสัชกรหญิงศิริวดี บุญมโหตม์
ตำแหน่ง อาจารย์เภสัชกร​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -