สินค้าอภัยภูเบศรลดราคาพิเศษ

สามารถสอบถามราคาสินค้าได้ที่ 038 394 700

ประกาศวันที่ : 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึ...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

รวมออกหน่วยกับบูธน้ำมันมวย ในง...

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับบูธน้ำมันมวย ออกหน่วยที่ให้...

โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร ครั้งท...

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวัน...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาค...