อัตราค่าบริการศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นอกเวลา)

        การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นอกเวลา)ทุกวันอังคาร           เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.วันพฤหัสบดี    เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  ๐๓๘ ๓๙๔๗๐๐

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่อยู่:เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ อาคารอนุรักษ์ ชั้น ๑  ห้อง N ๓๑๐๕ 

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2561

https://admission.pi.in.th/admission/index.php/info๏ มีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามโดยตรงกับระบบรับสมัครฯ ๏

ประกาศวันที่ : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึ...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะการแพทย์แผน...

(สำเนา)ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๓๔/๒๕๖๑เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร---------------------------------------------------- ตามประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๗๘๘...

ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6id=12172

ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้คณะ)

http://thaimed.buu.ac.th/document/frontend/index

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2561, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

กิจกรรม

รายการวิทยุ "คุยข่าว ชาวม.บู"

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดรายการวิทยุ ในช่วงรายการ“คุยข่าว ชาวม.บู” ณ สถานีวิทยุการกระ...

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิช...

เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แ...

กีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน ๗๕ คน ได้เข้าร่วมงานกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์แห่งประ...