พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

http://graduate.buu.ac.th/

ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึ...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ไม่พบข้อมูล

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=6id=11127

ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่ ๐๐๔ /๒๕๖๐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้...

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

รวมออกหน่วยกับบูธน้ำมันมวย ในง...

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับบูธน้ำมันมวย ออกหน่วยที่ให้...

โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร ครั้งท...

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวัน...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาค...