ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ลด 10 %

ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

จำหน่ายสินค้าสมุนไพรอภัยภูเบศร ราคาพิเศษ

ประกาศวันที่ : 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2561

https://admission.pi.in.th/admission/index.php/info๏ มีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามโดยตรงกับระบบรับสมัครฯ ๏

ประกาศวันที่ : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึ...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร...

ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี

ATTM FACEBOOK

   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา    ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยบูรพา   งานกิจการนิสิตแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

ATTM Youtube

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

สุนันทา โอศิริ1 พรรณภัทร อินทฤทธิ์2 วรัมพา สุวรรณรัตน์3 สถาพร บัวธรา4 1 อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: sosiri@buu.ac.th 2 อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: phannapat@go.buu.ac.th ...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

การประยุกต์พลาสมาแบบสัมผัสเพื่อบริการด้านสุขภาพผิวพรรณ

วรัมพา สุวรรณรัตน์1 นพ. วิชาญ เกิดวิชัย2 พรรณภัทร อินทฤทธิ์3 ชลกร ขวัญชัยนนท์4 1อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: warumpa@go.buu.ac.th 2คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: wicharn@buu.ac.th ...

ประกาศวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ

อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดไทย 430 ชั่วโมง

http://www.acttm.ac.th/home

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ชนัญญา มาพุทธ
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

งานวันนิทรรศการผลงานวิชาการ โร...

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย นว...

รวมออกหน่วยกับบูธน้ำมันมวย ในง...

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับบูธน้ำมันมวย ออกหน่วยที่ให้...

โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร ครั้งท...

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...