ชื่อ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 038102624
อีเมล chulalak@buu.ac.th
ชื่อ ชนัญญา มาพุทธ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 038102631
อีเมล chananya@go.buu.ac.th
ชื่อ วิภาดา เชื้อหมอ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี​​
โทร 038102631
อีเมล wipadaw@go.buu.ac.th
ชื่อ กรรณิกา โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 037454470
อีเมล kannika66@gmail.com
ชื่อ นางธนณิชชญาณ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 037454470
อีเมล spice724@hotmail.com
ชื่อ อาจารย์ชุลีกร ขวัญชัยนนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0618276444
อีเมล chuleeko@go.buu.ac.th
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยชนก ปทุมานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล ploychanok@go.buu.ac.th
ชื่อ เภสัชกรหญิงศิริวดี บุญมโหตม์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล siriwade@go.buu.ac.th
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล phannapat@go.buu.ac.th
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัมพา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล warumpa@go.buu.ac.th
ชื่อ อาจารย์ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล jaiyen.ch@gmail.com
ชื่อ อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102624
อีเมล sirigoon.ks@gmail.com
ชื่อ ดร.สุวิภา อินต๊ะเขียว
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102630
อีเมล suwipain@gmail.com
ชื่อ ดร.กชนิภา สุทธิบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102624
อีเมล kodchanipha.su@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ภัสสร วรวัฒนนุทัย
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102624
อีเมล -
ชื่อ อาจารย์กิติยา หย่างถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 038102624
อีเมล -
ชื่อ สถาพร บัวธรา
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ​​
โทร 038394700
อีเมล s_buatara@hotmail.co.th
ชื่อ อมราวดี เกิดสว่างเนตร
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ​​
โทร 038394700
อีเมล mist69.kufufu@gmail.com
ชื่อ ยุพิน อิสลาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​​
โทร 038394700
อีเมล nituss38@gmail.com