ชื่อ จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 2624
อีเมล chulalak@buu.ac.th
ชื่อ วิภาดา เชื้อหมอ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี​​
โทร 2631
อีเมล wipadaw@go.buu.ac.th
ชื่อ ชนัญญา มาพุทธ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2631
อีเมล chananya@go.buu.ac.th
ชื่อ กรรณิกา โพธิ์กลิ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2624
อีเมล kannika66@gmail.com
ชื่อ รัตนา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา​​
โทร 2624
อีเมล spice724@hotmail.com
ชื่อ ชลกร ขวัญชัยนนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0618276444
อีเมล chuleeko@go.buu.ac.th
ชื่อ พลอยชนก ปทุมานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล ploychanok@go.buu.ac.th
ชื่อ ศิริวดี บุญมโหตม์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล siriwade@go.buu.ac.th
ชื่อ พรรณภัทร อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล phannapat@go.buu.ac.th
ชื่อ วรัมพา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล warumpa@go.buu.ac.th
ชื่อ ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล jaiyen.ch@gmail.com
ชื่อ สิริกุล กวมทรัพย์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 2630
อีเมล sirigoon.ks@gmail.com
ชื่อ สถาพร บัวธรา
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย​​
โทร 038394700
อีเมล s_buatara@hotmail.co.th
ชื่อ นุชชุดา มารยาท
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย​​
โทร 038394700
อีเมล nuchudamarayat@gmail.com
ชื่อ ยุพิน อิสลาม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย​​
โทร 038394700
อีเมล nituss38@gmail.com