วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยชั้นนำของประเทศ ผลิตผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนในระบบบริการสุขภาพของประเทศปรัชญาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

“ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

 

ปรัชญาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง .. 2559

“สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม  มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ และพัฒนาการแพทย์แผนไทย”