วิสัยทัศน์

“คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยชั้นนำของประเทศ ผลิตผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานรับใช้ประชาชน ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ”