วิสัยทัศน์“คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยชั้นนำของประเทศผลิตผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนในระบบบริการสุขภาพของประเทศ”