วิสัยทัศน์


“คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยชั้นนำของประเทศ
ผลิตผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อทำงานรับใช้ประชาชน
ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ”