พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง"ณ หอประชุม ธำรง บัวศ...

การประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชก...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชกรรมไทย ๑-๔ ...

การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดพิธี "การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั...

บริการวิชาการโดยการบูรณาการการ...

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการโดยการบูรณาการการ...

โครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแล...

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย...

"คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ“คนเก่ง คนดี มีความเป็นไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ประจำปี ๒๕๖๒ ใน...

การเข้าร่วมการรัฟังข้อคิดเห็นเ...

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมากองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เข้ารับฟังความคิดเห็น ณ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น...

งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิ...

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภา...

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 12 แ...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อ...