ประชุมการจัดทำรายงานการประกันค...

ตามที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวล...

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2561

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน ...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณภ...

เมื่อวันที่ 1-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุด...

รายการวิทยุ "คุยข่าว ชาวม.บู"

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดรายการวิทยุ ในช่วงรายการ“คุยข่าว ชาวม.บู” ณ สถานีวิทยุการกระ...

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิช...

เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แ...

กีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน ๗๕ คน ได้เข้าร่วมงานกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์แห่งประ...

โครงการตู้ยาสมุนไพร

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพ...

โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างควา...

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน “...

โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสั...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัด...