โครงการแพทย์แผนไทยรักษ์ชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยชนก ปทุมานนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการแพทย์แผนไทยรักษ์ชุมช...

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “...

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรี...

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประ...

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบ...

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางสาวธนัชชา วงษ์ถาวรเรืองนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ...