ผูกสายสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีก...

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการ "ผูกสายสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษ...

พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 15 แ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการ "พิธ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกระบบกา...

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูต...

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร...

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีกา...

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพก...

โครงการแพทย์แผนไทยรักษ์ชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอยชนก ปทุมานนท์ ผู้รับผิดชอบโครงการแพทย์แผนไทยรักษ์ชุมช...

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “...

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรี...

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประ...

เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมการเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ...