การแพทย์พื้นบ้านล้านนา #Magao ...

การแพทย์พื้นบ้านล้านนา เป็นระบบการแพทย์ที่ชาวล้านนาได้สังเคราะห์ขึ้น และได้รับการถ่ายทอดมาเป็นการแพทย์แบบประสบการณ์ของท้...

พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อกาวน์และติ้ง"ณ หอประชุม ธำรง บัวศ...

การประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชก...

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดการประชุมถอดบทเรียนรายวิชาเวชกรรมไทย ๑-๔ ...

การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บ...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกำหนดจัดพิธี "การส่งมอบ และ รับมอบงานของผู้บริหารมหาวิทยาลั...

บริการวิชาการโดยการบูรณาการการ...

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการโดยการบูรณาการการ...

โครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแล...

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกาย...

โครงการ “พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สโมสรนิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการ “พิธีมอ...

งานวันนิทรรศการผลงานวิชาการ โร...

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย นว...

รวมออกหน่วยกับบูธน้ำมันมวย ในง...

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับบูธน้ำมันมวย ออกหน่วยที่ให้...