พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 12 แ...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "พิธีมอบเสื้อ...

งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิ...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ “งานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและ...

โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสั...

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "การแลกเป...

โครงการ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ...

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุคุยข่าว...

พบกับพวกเราได้ทางสถานีวิทยุการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.75 MHz. ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.10-0...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒ...

เมื่อวันพูธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการ "การแลกเปลี่ย...

ประชุมการจัดทำรายงานการประกันค...

ตามที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวล...

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2561

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน ...