งานวันนิทรรศการผลงานวิชาการ โร...

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย นว...

รวมออกหน่วยกับบูธน้ำมันมวย ในง...

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นิสิตและบุคลากรคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับบูธน้ำมันมวย ออกหน่วยที่ให้...

โครงการแพทย์แผนไทยสัญจร ครั้งท...

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจั...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวัน...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาค...