รายการวิทยุ "คุยข่าว ชาวม.บู"

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรจัดรายการวิทยุ ในช่วงรายการ“คุยข่าว ชาวม.บู” ณ สถานีวิทยุการกระ...

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิช...

เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แ...

กีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย...

นิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน ๗๕ คน ได้เข้าร่วมงานกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์แห่งประ...

โครงการตู้ยาสมุนไพร

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพ...

โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างควา...

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน “...

โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสั...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรและศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัด...

โครงการ “งานเลี้ยงสังสรรค์ปีให...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดจัดโครงการการจัดงานเลี...

โครงการ “พิธีมอบเสื้อกาวน์ รุ่...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สโมสรนิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กำหนดจัดโครงการ “พิธีมอ...

งานวันนิทรรศการผลงานวิชาการ โร...

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย นว...