ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผูู้รักษาการแทนคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดี
นางสาวสิริกุล กวมทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชนก ปทุมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ล่วงพ้น
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ไม่พบข้อมูล
ดร.สุวิภา อินต๊ะเขียว
ประธานสาขาการแพทย์แผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชนก ปทุมานนท์
ผู้รักษาการแทนประธานสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่พบข้อมูล