หลักสูตรปริญญาตรี

  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด