ประสิทธิผลของน้ำมันสุวคนธ์ปรับธาตุ (สูตรน้ำมันปถวีธาตุ) ต่ออ...

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทางร่างกาย และความไม่สบายใจ ส่งผลให้ต้องพึ่งการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา และกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต...

วันที่เผยแพร่ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : วรัมพา สุวรรณรัตน์ (วท.ม.) กายแก้ว คชเดช (พท.บ.) และ ภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์ (พท.บ.)

การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากร ในมห...

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน 392 คน และเปรียบเทียบความต้องการจำแนกตามเพศ อายุ ระดับ การ...

วันที่เผยแพร่ : 4 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณภัทร อินทฤทธิ์1* อัญชนา เขื่อนงูเหลื่อม1 จารุพักตร์ กุดรังนอก1 สุนิษา ชูแสง1 กมลชนก พิทยภาณุ1 สากีนะ บิลอาหวา1 วรัมพา สุวรรณรัตน์1

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ในวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีสภาพร่างกายที่ถดถอยเนื่องจากอวัยวะภายในร่างกายลดประสิทธิภาพการทำงาน ไปตามอายุที่มากขึ้นและไม่สามารถซ่อมแซ่มกลับคืนสู่สภาพปกติได้ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเป...

วันที่เผยแพร่ : 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : พรรณภัทร อินทฤทธิ์