รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย


คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังเอกสารแนบ


ประกาศรับสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1487305189.pdf


กำหนดการรับสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1487305215.pdf


ใบสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1487305584.pdf


ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, โดย : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี