การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๐” ณ สนามเชาว์มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา